STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83431 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83432 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

83433 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072209/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

83434 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023

83435 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

83436 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

83437 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

83438 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

83439 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

83440 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024