STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83451 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 17052022-2/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
10/06/2022

83452 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 20092022/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
22/09/2022

83453 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 1508-2022/PLB-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

83454 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

83455 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2106-2023/PLB-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

83456 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

83457 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

83458 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-03 Còn hiệu lực
17/08/2023

83459 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-06 Còn hiệu lực
16/10/2023

83460 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 100423/170000100/PCBPL-SYT Còn hiệu lực
01/11/2023