STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83571 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM OMRON-VBPL20230603 Còn hiệu lực
02/06/2023

83572 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 01/2023/KQPL-QHM Còn hiệu lực
01/08/2023

83573 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG 01/2023/PL-CLOVER Còn hiệu lực
18/08/2023

83574 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 23.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83575 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 20.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83576 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI JPN750 Còn hiệu lực
06/11/2023

83577 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

83578 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HEM-7142T2 Còn hiệu lực
08/11/2023

83579 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 23092022/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

83580 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL11/2023 Còn hiệu lực
16/12/2023