STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83581 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 05.03.2024 Còn hiệu lực
05/03/2024

83582 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/CM-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83583 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/CM-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83584 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/CM-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

83585 Máy xông khí dung (Máy xông mũi họng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 057-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

83586 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021675/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2022

83587 Máy xông khí dung (Máy xông khí dung khí nén) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231010/MP-BPL Còn hiệu lực
17/10/2023

83588 Máy xông khí dung (Máy xông mũi họng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 109-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
02/07/2019

83589 Máy xông khí dung (Máy xông mũi họng) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 068-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

83590 Máy xông khí dung ALKATO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1908 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
09/09/2020