STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83671 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210984-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
05/01/2022

83672 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211033 Còn hiệu lực
05/08/2022

83673 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 01/2022/PLTTBYT-GV Còn hiệu lực
09/08/2022

83674 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

83675 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 01/2023/PL-GIAVU Còn hiệu lực
30/05/2023

83676 Máy xông mũi họng điện dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2505A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022

83677 Máy xông mũi họng điện dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190910 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
25/09/2019

83678 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

83679 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

83680 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
15/06/2021