STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83711 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DOMED 01/PL Còn hiệu lực
28/02/2023

83712 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA 03/2023/PL-STELLA Còn hiệu lực
27/03/2023

83713 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KING POWDER 001/KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

83714 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 10.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

83715 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Hansaton Còn hiệu lực
19/08/2023

83716 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Interton Còn hiệu lực
19/08/2023

83717 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 03/2023/HEARLIFE-PLCBB Còn hiệu lực
02/10/2023

83718 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 2200002139PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

83719 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Đã thu hồi
25/10/2023

83720 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023