STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83801 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 47/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

83802 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 47/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

83803 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2399/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

83804 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2400/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

83805 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2401/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

83806 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 29/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
06/05/2022

83807 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 04 PL-ĐM Còn hiệu lực
09/05/2022

83808 Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 290622/PL-QA Còn hiệu lực
29/06/2022

83809 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

83810 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01ARK/2022/PL Còn hiệu lực
11/08/2022