STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83851 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 34/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

83852 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 33/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

83853 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 02/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
14/07/2023

83854 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 02/2022 Còn hiệu lực
17/07/2023

83855 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3720/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2023

83856 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 03/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
21/07/2023

83857 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 11/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

83858 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 12/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

83859 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 13/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

83860 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 14/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023