STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83881 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 10/2020/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

83882 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-102/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83883 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-102/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83884 Máy xét nghiệm nước tiểu và hóa chất kiểm chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Số: 25 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
21/12/2021

83885 Máy xét nghiệm nước tiểu và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-125/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
22/02/2021

83886 Máy xét nghiệm nước tiểu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 108/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

83887 Máy xét nghiệm nước tiểu và que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

83888 Máy xét nghiệm nước tiểu, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1636/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
08/07/2019

83889 Máy xét nghiệm Optilite TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018645 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Còn hiệu lực
26/10/2019

83890 Máy xét nghiệm PCR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 013-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Y Dược phẩn VIMEDIMEX Còn hiệu lực
05/02/2020