STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83941 Máy trợ thính đường xương – kiểu gọng kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_29032024 Đã thu hồi
29/03/2024

83942 Máy trợ thính đường xương – kiểu gọng kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_27032024 Còn hiệu lực
29/03/2024

83943 Máy trợ thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018773 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
15/11/2019

83944 Máy trợ thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1715/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

83945 Máy trợ thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0251/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TENNO GROUP Còn hiệu lực
13/09/2021

83946 Máy trợ thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 121922/PCBPL-VNHN Đã thu hồi
28/12/2022

83947 Máy trợ thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 051023-1/PCBPL-VNHN Đã thu hồi
06/10/2023

83948 Máy trợ thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 02022024_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
23/02/2024

83949 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 05042023/BPL-DD Đã thu hồi
05/04/2023

83950 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 21072023/BPL-DD Còn hiệu lực
21/07/2023