STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83951 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

83952 Nước Súc Miệng KLIN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 932/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Còn hiệu lực
14/12/2021

83953 Nước súc miệng Laforin Formen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021285DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/09/2021

83954 Nước súc miệng Laforin Whitening Mouthwash TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021177/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/09/2021

83955 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

83956 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

83957 Nước súc miệng MEBIORAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

83958 Nước súc miệng MEBIORAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

83959 NƯỚC SÚC MIỆNG MƯỜNG NHA TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 699.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ XANH Còn hiệu lực
04/02/2021

83960 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG 03/2023/PL-KB Còn hiệu lực
07/09/2023