STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84041 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 64-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

84042 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

84043 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2285/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
26/10/2021

84044 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 07NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

84045 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 09NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/11/2021

84046 Máy điện tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3679S-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
11/11/2021

84047 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 16NP-SKC Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
26/11/2021

84048 Máy điện tim TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 858-3SSCL17 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
06/12/2021

84049 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

84050 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211224/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
25/12/2021