STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84061 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T 1803/2022/3TMED Còn hiệu lực
19/05/2022

84062 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58a/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
01/07/2022

84063 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01ASPEL/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022

84064 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84065 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84066 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84067 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84068 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84069 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 03/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

84070 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 05/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022