STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84171 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1269/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

84172 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2243/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

84173 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT 1010/2022/VT Còn hiệu lực
31/08/2023

84174 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230926/DEGOTZEN Còn hiệu lực
26/09/2023

84175 Máy X-Quang Nha Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM 202201/PCBPL-SDS Còn hiệu lực
19/12/2023

84176 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2023

84177 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

84178 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202403/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
15/01/2024

84179 Máy X-Quang Nha Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM 2024-01/PCBPL-SDS Còn hiệu lực
21/05/2024

84180 Máy X-quang nha khoa cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 480/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019