STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84201 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210939/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

84202 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210940-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

84203 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2583A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

84204 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 01/PLXQ Còn hiệu lực
09/07/2022

84205 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01SITEC/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022

84206 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 116-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

84207 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 116-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

84208 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 46/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

84209 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 49/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

84210 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 31/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/10/2022