STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84221 Que thử nhanh dùng cho máy thử máu đa năng Accu Answer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 27.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
03/11/2020

84222 Que thử nhanh FOB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84223 Que thử nhanh H. pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 040622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84224 Que thử nhanh HAV lgM/lgG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 050622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84225 Que thử nhanh HCG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 060622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84226 Que thử nhanh HEV lgM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84227 Que thử nhanh Malaria TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 080622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84228 Que thử nhanh MET TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84229 Que thử nhanh Multi-5 Drug/ Multi-6 Drug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 100622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84230 Que thử nhanh Syphilis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022