STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84231 Que thử nhanh troponin I TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 120622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

84232 Que thử nồng độ axid peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2515 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

84233 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210243 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

84234 Que thử nồng độ axit peracetic dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FRA Còn hiệu lực
06/10/2022

84235 Que thử nồng độ axit peracetic dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 24102022/HN-FRA Còn hiệu lực
24/10/2022

84236 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2368 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

84237 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 04.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

84238 Que thử nồng độ chlorine HiSENSE ULTRA 0.1 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2514 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

84239 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Đã thu hồi
26/06/2019

84240 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019