STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84251 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 147/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
31/12/2021

84252 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 433/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

84253 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2022/KQPL/QMED Còn hiệu lực
11/02/2022

84254 Máy X-Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20221227/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
27/12/2022

84255 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

84256 Máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT QUANG PL01/VQMED Còn hiệu lực
25/12/2023

84257 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 48-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2021

84258 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 53-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
04/09/2021

84259 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 88-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/11/2021

84260 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 89-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021