STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84251 Nẹp khóa chữ L 2.7, góc nghiêng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 223/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84252 Nẹp khóa chữ L mâm chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84253 Nẹp khóa chữ L Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

84254 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-403-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84255 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 048/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84256 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-69-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84257 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84258 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84259 Nẹp khóa chữ T chéo (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84260 Nẹp khóa chữ T mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023