STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84261 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84262 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84263 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84264 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84265 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84266 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84267 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 09.09/AP Còn hiệu lực
10/10/2023

84268 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0606/MED/BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

84269 Máy X-Quang kỹ thuật số (Digital Radiography System) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 482/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
05/01/2021

84270 Máy X-Quang kỹ thuật số di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019