STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84291 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

84292 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh (C, E, c, e) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 278/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

84293 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

84294 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Cw (Rh8) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-193REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

84295 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-180REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

84296 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

84297 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

84298 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

84299 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 07LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

84300 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL 0902/22/TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022