STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84311 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2871A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

84312 Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

84313 Nắp chụp dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

84314 Nắp chụp hớt niêm mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 082022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

84315 Nắp chụp hớt niềm mạc (SB Hood) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 540/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021

84316 Nắp chụp hớt niềm mạc (SB Soft Hood) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 540/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021

84317 Nắp chụp lành thương cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190977-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

84318 Nắp chụp lành thương cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190044.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

84319 Nắp chụp lành thương cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210326 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021

84320 Nắp chụp lành thương cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210582-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021