STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84321 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/12/2022

84322 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 16/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

84323 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/02/2023

84324 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 93/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

84325 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 105/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

84326 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 165/2023/NP-PL Còn hiệu lực
26/06/2023

84327 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

84328 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 112/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

84329 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 198/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/10/2021

84330 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 199/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/10/2021