STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84331 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 25.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
30/05/2022

84332 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 362/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

84333 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

84334 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

84335 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 25.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

84336 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
30/05/2022

84337 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

84338 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.24-SB/PL-MG Còn hiệu lực
22/05/2024

84339 Máy xét nghiệm điện di và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Đã thu hồi
07/02/2020

84340 Máy xét nghiệm điện di và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 88/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Đã thu hồi
07/02/2020