STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84381 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 173/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

84382 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

84383 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

84384 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 177/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

84385 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 176/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

84386 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 91/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

84387 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 92/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

84388 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 106/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

84389 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

84390 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023