STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84401 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 46/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

84402 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

84403 Nắp đinh NeoGen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84404 Nắp định vị trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 337/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

84405 Nắp đinh xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84406 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1874/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

84407 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

84408 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

84409 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 12/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

84410 Nasal care NANA for baby TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 33/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Còn hiệu lực
15/05/2020