STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84471 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-120/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84472 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-814/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84473 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-854/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84474 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-901/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
24/10/2020

84475 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 128/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
31/08/2020

84476 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 97/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/03/2020

84477 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/03/2020

84478 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

84479 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

84480 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023