STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84511 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenobarbital TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3125/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

84512 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phenytoin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0057 Còn hiệu lực
23/02/2022

84513 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3148/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84514 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0124 Còn hiệu lực
14/12/2022

84515 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phenytoin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0120 Còn hiệu lực
14/12/2022

84516 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3153/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

84517 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1946/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

84518 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2604/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

84519 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3152/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

84520 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospholipid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 179/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
30/11/2022