STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84521 Vít xương cứng 4.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-24-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84522 Vít xương cứng bán phần ren các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 246/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84523 Vít xương cứng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84524 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84525 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

84526 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

84527 Vít xương cùng chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 339/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

84528 Vít xương cùng chậu RIALTO (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

84529 Vít xương cứng toàn ren các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 244/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84530 Vít xương cứng VERTEX (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019