STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84531 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Đã thu hồi
21/06/2023

84532 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

84533 Máy xét nghiệm khí máu - điện giải và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 44-070220-CONV/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

84534 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-831/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

84535 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 109/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/11/2019

84536 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 149/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

84537 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 151/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

84538 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.021/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

84539 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.020/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

84540 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile pHOx và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 183/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021