STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84701 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 10.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

84702 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 1909/22/MED/BPL Còn hiệu lực
18/12/2023

84703 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2024/NA-PL Còn hiệu lực
06/02/2024

84704 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 03-DNN/CONTEC Còn hiệu lực
08/03/2024

84705 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

84706 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

84707 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

84708 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 05/2024/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
31/05/2024

84709 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 06/2024/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
31/05/2024

84710 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 383/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
11/11/2021