STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84821 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4472021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

84822 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021610/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

84823 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ 2022/ST-B Còn hiệu lực
20/07/2022

84824 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

84825 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 01/PLTBYT-2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

84826 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3331/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

84827 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

84828 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

84829 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

84830 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 03/CV/HL.2023 Đã thu hồi
31/01/2023