STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84831 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84832 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 09-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84833 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84834 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 08-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84835 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

84836 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3831/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

84837 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3883/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

84838 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3916/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

84839 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 01/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

84840 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023