STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84841 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt bên 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 255/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84842 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 213/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84843 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 214/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84844 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 215/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84845 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 265/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84846 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 266/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84847 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng chữ T 2.4/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84848 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L 2.7 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 204/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84849 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L 2.7 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 205/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84850 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L góc nghiêng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 211/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019