STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84921 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 85/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2021

84922 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-055-B Đã thu hồi
29/07/2022

84923 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-127-B Còn hiệu lực
06/09/2022

84924 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3350/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84925 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3392/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84926 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL23255/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

84927 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3396/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84928 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1‑acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3256/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

84929 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3037/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

84930 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3093/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022