STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84941 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

84942 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

84943 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 240/Qia-2021/1900000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
27/10/2021

84944 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC 07/2022-NDx/QMD-PL Còn hiệu lực
04/07/2022

84945 Máy xét nghiệm sinh học phân tử TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC 07/2022-NDx/QMD-PL Còn hiệu lực
04/07/2022

84946 Máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1747-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Còn hiệu lực
15/10/2019

84947 Máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1747 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Còn hiệu lực
29/01/2021

84948 Máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SD BIOSENSOR, INC. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 001/2024/PCBPL-VPSD Còn hiệu lực
21/01/2024

84949 Máy xét nghiệm sinh học phân tử và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 05/QIA-2019/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/03/2020

84950 Máy xét nghiệm sinh học phân tử và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 41/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020