STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84991 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay chứ T chéo Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 129/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84992 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84993 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 075/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84994 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 075/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84995 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 046/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84996 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-184-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84997 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-71-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84998 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 046/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/11/2021

84999 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

85000 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022