STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84991 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

84992 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

84993 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

84994 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 86/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

84995 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/01-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

84996 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

84997 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

84998 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

84999 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

85000 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022