STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85001 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 295 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

85002 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211115/170000112/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Quân Còn hiệu lực
19/11/2021

85003 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL23/9/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

85004 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-03/2022/PL Còn hiệu lực
14/04/2022

85005 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-242/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

85006 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-256/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

85007 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2724/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85008 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2722/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85009 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2728/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85010 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/22/PL Còn hiệu lực
27/06/2022