STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85031 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

85032 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

85033 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

85034 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-113/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

85035 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC CB1204/HTIDG Còn hiệu lực
12/04/2022

85036 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-122/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

85037 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2800/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

85038 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

85039 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3207/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

85040 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3208/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022