STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85061 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD64 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 333/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

85062 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

85063 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

85064 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

85065 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85066 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85067 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85068 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

85069 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221003-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
03/10/2022

85070 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022