STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85081 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care PREMIUM NS TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3656 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85082 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care PREMIUM NS (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3656-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

85083 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

85084 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

85085 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

85086 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

85087 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

85088 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

85089 Thiết bị trị liệu sử dụng xung điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 131-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Thành Khoa Còn hiệu lực
10/10/2019

85090 Thiết bị trị liệu tử ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1148/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020