STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85111 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85112 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85113 Máy xét nghiệm điện giải EC 90 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

85114 Máy xét nghiệm điện giải EC 90 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 18-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
01/07/2022

85115 Máy xét nghiệm điện giải IoNEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL03. Còn hiệu lực
25/03/2022

85116 Máy xét nghiệm điện giải khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 13/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

85117 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2723/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85118 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2726/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85119 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2727/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85120 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 211122/HMM-PLEXCa Còn hiệu lực
21/11/2022