STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85171 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 05/PLTB-2023 Đã thu hồi
11/07/2023

85172 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 02/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
14/07/2023

85173 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 02/2022 Còn hiệu lực
17/07/2023

85174 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3720/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2023

85175 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 03/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
21/07/2023

85176 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 11/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

85177 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 12/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

85178 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 13/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

85179 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 14/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

85180 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 15/2023/NM-PL Còn hiệu lực
25/08/2023