STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85181 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

85182 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

85183 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

85184 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85185 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85186 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

85187 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

85188 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221003-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
03/10/2022

85189 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

85190 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-01.DSM/BPL Đã thu hồi
05/04/2022