STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85181 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230407-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2023

85182 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230407-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2023

85183 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230407-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2023

85184 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230407-05.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/04/2023

85185 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 138/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

85186 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

85187 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 187/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

85188 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 207/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

85189 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 51/2024/NP-PL Còn hiệu lực
23/02/2024

85190 Máy xét nghiệm tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1190/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
04/09/2020