STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85201 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 247/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

85202 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 310/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

85203 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 265/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

85204 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 336/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

85205 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 240/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/12/2021

85206 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220609-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
11/07/2022

85207 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221013-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
13/10/2022

85208 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4, CD8, CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220602-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
11/09/2022

85209 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 236/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

85210 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 266/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021