STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85221 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bcl-6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2502/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

85222 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Beta-Catenin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2504/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

85223 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein BRAF V600E TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2551/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

85224 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2030/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

85225 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2475/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

85226 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA 125 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2485/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

85227 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2503/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/05/2022

85228 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Caldesmon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2544/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

85229 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Calponin-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3387/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

85230 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD138/syndecan-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2483/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022