STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85361 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai ( Điện cực ốc tai uốn vòng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

85362 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

85363 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

85364 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

85365 Thiết bị truyền và làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019279/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021

85366 THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

85367 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

85368 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
30/11/2022

85369 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 14/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/12/2022

85370 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Đã thu hồi
22/12/2019