STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85371 Máy đo huyết áp cơ ERKA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 900/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
09/12/2019

85372 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

85373 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 223-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Y Nhật Còn hiệu lực
14/05/2020

85374 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

85375 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

85376 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

85377 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 476/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

85378 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2510/2022/DC Còn hiệu lực
11/11/2022

85379 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 002PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

85380 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 011PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
28/09/2023