STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85511 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-18-2024 Còn hiệu lực
21/03/2024

85512 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021KL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/01/2022

85513 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 102/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
08/12/2020

85514 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0716PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Còn hiệu lực
22/07/2021

85515 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 18-TA/IC/170000038/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
18/12/2019

85516 Máy đo nhãn áp mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2015-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/08/2021

85517 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 29IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

85518 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 26/200000006/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2023

85519 Máy đo nhãn áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 67/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

85520 Máy đo nhãn áp và bề dày giác mạc không tiếp xúc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 011/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
30/03/2023