STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85781 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2086A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

85782 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 726 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

85783 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 013NKC/170000080/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
31/03/2021

85784 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 58/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
18/08/2021

85785 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

85786 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

85787 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210700-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

85788 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021400/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
03/09/2021

85789 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 64-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

85790 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021