STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85831 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018018 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

85832 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS 63/200000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
18/10/2021

85833 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 18G x 45mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 227.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
21/07/2021

85834 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 23G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

85835 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 25G x 32mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

85836 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 26G x 19.5mm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 270.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Còn hiệu lực
06/08/2021

85837 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Đã thu hồi
25/11/2021

85838 Ống thép không gỉ 23G x 32 mm (Cannula 23G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 32 mm (Cannula 25G x 32 mm), Ống thép không gỉ 25G x 23 mm (Cannula 25G x 23 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 37/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

85839 Ống thép không gỉ 23Gx32mm (Stainless Steel Cannula 23Gx32mm),Ống thép không gỉ 25Gx32mm (Stainless Steel Cannula 25Gx32mm),Ống thép không gỉ 26Gx19.5mm (Stainless Steel Cannula 26Gx19.5mm),Ống thép không gỉ 18Gx45mm (Stainless Steel Cannula 18Gx45mm), TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 38/170000071/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Còn hiệu lực
26/11/2021

85840 Ống thở TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019